Home Nyheder Intens og brutal: Ny film om dansk gidseldrama chokerer

Intens og brutal: Ny film om dansk gidseldrama chokerer

4
0

Filmatiseringen af romanen ‘Ser du månen, Daniel’ med Esben Smed i hovedrollen er hverken overraskende eller uforudsigelig – men den rammer lige i hjertet.

I fil­men, der er ba­se­ret på Puk Dams­gaards be­st­sel­ler af sam­me navn, er Es­ben Smed den en smu­le for­kælet Da­ni­el, der ikke har no­get rig­tig mål i li­vet ef­ter en ulyk­ke in­den for gym­na­stik­kens ver­den. Hvor­ef­ter han nær­mest ef­ter et spon­tant ind­fald dra­ger til Sy­ri­en for at fo­to­gra­fe­re.

Da­ni­el en­der med at til­brin­ge 398 dage, kid­nap­pet af ter­r­or­or­ga­ni­sa­tio­nen Is­la­misk Stat med trus­len om at bli­ve hen­ret­tet, hvis ikke no­gen i Dan­mark skaf­fer en lø­sesum. Ud over at have trus­len hæn­gen­de over ho­ve­d­et, bli­ver Da­ni­el og de an­dre fan­ger også tor­tu­re­ret og sul­tet. Alt i mens hans fa­mi­lie der­hjem­me gør hvad de kan for at skra­be de man­ge pen­ge sam­men til den sto­re lø­sesum som end­te med at nå helt op på 2.040.000 euro.

Det er et pro­fes­sio­nelt hold af sku­e­spil­le­re der alle brin­ger en form for liv og tro­vær­dig­hed til de­res ka­rak­te­rer. Es­ben spil­ler rol­len som Da­ni­el på en tro­vær­dig måde, for­di vi tror på den angst og for­vir­ring han ud­vi­ser da IS ta­ger ham til fan­ge. Dog sy­nes jeg, at An­ders W. Bert­hel­sen som der spil­ler Art­hur, ikke spil­ler rol­len på en nær så tro­vær­dig måde. Hans linjer vir­ker en smu­le op­læ­ste og hans væ­re­må­de og kro­ps­hold­ning vir­ker for­kert i for­hold til hvad det er der bli­ver for­mid­let ud igen­nem fil­men.

Fil­men er in­tens og brutal, men det er også en film der sæt­ter tan­ker­ne i gang. De tan­ker der bli­ver sat igang i mit ho­ved kred­ser me­get om hvor­dan man no­gen­sin­de vil­le kun­ne kom­me vi­de­re i li­vet ef­ter så­dan en trau­ma­tisk op­le­vel­se. Og hvor­dan man ven­der til­ba­ge til en nor­mal hvor­dan uden at tæn­ke over det hver dag. Jeg kom­mer også til at tæn­ke på hvor­dan vi som men­ne­sker kan være så bar­ske og bruta­le. Dyr dræ­ber hin­an­den for at over­le­ve og det er bare så­dan fø­de­kæ­den er, men vi men­ne­sker har ikke brug for at dræ­be hin­an­den for at over­le­ve. Dem der dræ­ber an­dre men­ne­sker gør det ‘ba­re’ for­di de kan.

Ser du må­nen, Da­ni­el er en film der sæt­ter os me­get tæt på dø­den og vi­ser hvor hur­tigt man som men­ne­ske kan van­dre på kan­ten mel­lem li­vet og dø­den. Også me­get hur­ti­ge­re end man selv lige hav­de reg­net med.

 

Fem ud af seks stjerner.

 

`Ser du månen, Daniel´

Instruktion: Niels Arden Oplev & Anders W. Berthelsen.

Medvirkende: Esben Smed, Sofie Torp & Anders W. Berthelsen.

Spilletid: 140 minutter.

Premiere: 29. august.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here